Alapszabály


A MOTOROS ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLET


ALAPSZABÁLYA

Letöltés

 

 

Elhatározva a MOTOROS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

 

I.

Az egyesület adatai

 

1. Az egyesület neve: Motoros Érdekvédelmi Egyesület

2. Az egyesület rövidített elnevezése: M.É.E.

3. Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Károly János u 55. fsz.2

4. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

5. Az egyesület honlapjának címe: www.motorosok.hu

 

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

 

 

Az egyesület célja: A motorosok érdekvédelme. A motorosok jogi, kárrendezési, biztosítási képviselete. Motorosok közlekedési szokásainak és közlekedési moráljának fejlesztésében való aktív részvétel. A motoros ügyek, célok, rendezvények, szervezetek, egyesületek, alapítványok, klubok, „M.C-k” képviselete, motoros szerveződések, kezdeményezések segítése, létrehozatala, lobbizási tevékenység ezek érdekében. A motorozás, mint hobbi és szabadidő tevékenység népszerűsítése, ezen életmód kultúrájának megismertetése, a motorozás oktatása, népszerűsítése, a motorkerékpáros kultúra és technikai örökség ápolása.

Az egyesület további célkitűzése, hogy minden évben fiatal motorosokat támogat jogosítványuk megszerzésében az egyesület anyagi lehetőségeinek megfelelően.

2. Az egyesület tevékenysége: Jogi, kárrendezési, oktatási, kulturális, gazdasági, tapasztalati, biztosítási, technikai, fizikai segítség, információ és segédlet nyújtása a motorosok számára.

 

III.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

 

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

IV.

Tagdíj

 

 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege az alakulás évében 2.400,-Ft/év, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április 1. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április 1. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

A tagsági jogviszony megszűnése esetén az időarányos tagdíj nem téríthető vissza.

Az egyesület bevételei az alábbi forrásból származhatnak:

a.) tagdíjak,

b.) egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás, stb.)

 

V.

A tagság

 

 

Az egyesületnek rendes, pártoló, és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

 

Az egyesületbe belépni szándékozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – képviselője útján - írásbeli nyilatkozatot köteles tenni, amelyben arról nyilatkozik, hogy az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint rendszeresen fizeti a tagdíjat.

Ez a személy a belépését követő 2 (kettő) évig pártoló tagja lesz az egyesületnek.

Az egyesület pártoló tagja az egyesület célkitűzéseihez ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.

 

Az egyesület rendes tagja az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, aki a pártoló tagként eltöltött 2 év lejártát követően úgy nyilatkozik, hogy a továbbiakban nem pártoló tag, hanem az egyesület rendes tagja kíván lenni, és aki az elnökség megítélése szerint nem tanúsított olyan magatartást illetve nem végzett olyan tevékenységet, amely az egyesület céljaival illetve az alapszabályban foglalt rendelkezésekkel ellentétes volna.

 

Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az, aki tevékenységével kiemelkedően elősegítheti az egyesület népszerűsítését, tevékenységének széleskörű ismertetését, és akit az elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagként felkér.

A rendes, pártoló, és tiszteletbeli tagok felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az elnökség a tag kérelme alapján - kivéve a tiszteletbeli tagot, akit az elnökség határozattal kér fel a tisztségre -, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elnökség által történő elfogadásával jön létre.

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

 

 

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

 

1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.

b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

 

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel visszavonhatja a tiszteletbeli tagi címet. A tiszteletbeli tagi címet az elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

VIII.

A tagok jogai

 

1. Az egyesület rendes tagja jogosult:

a./ az egyesület tevékenységében részt venni

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

d./ az egyesület irataiba betekintetni

e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

A rendes tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

A pártoló tag jogai:

A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel.

Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat.

Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok.

A tiszteletbeli tag jogai:

A tiszteletbeli tag jogaira a pártoló tag jogaira vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A tiszteletbeli tag jogosult tanácskozási joggal való részt venni az egyesület közgyűlésén és rendezvényein és jogosult az egyesület szolgáltatásainak igénybevételére.

 

IX.

A tagok kötelezettségei

 

1. Az egyesület rendes tagja:

 

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

 

A pártoló tag kötelezettségei:

Az Egyesület szabályzatainak és vezető szervek határozatának megtartása.

Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.

Pártoló tagsági díj, illetve a vállalt anyagi támogatás megfizetése.

A jogi személy taggal kötött szerződésén alapuló egyéb kötelezettségek.

A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

A tiszteletbeli tag kötelezettségeire a pártoló tag kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy a tiszteletbeli tag tagdíjfizetésre nem kötelezhető.

 

 

X.

Az egyesület szervei

 

1. Az egyesület szervei:

a./ Közgyűlés

b./ Elnökség

 

A Közgyűlés

 

 

2. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal, így különösen amit a Ptk. 3:74. §-a a hatáskörébe utal.

 

 

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

 

5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére vagy előre egyeztetett helyszínre hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, e-mailben, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

 

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

 

6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

 

9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

 

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;


A MOTOROS ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

 

 

Elhatározva a MOTOROS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

 

I.

Az egyesület adatai

 

1. Az egyesület neve: Motoros Érdekvédelmi Egyesület

2. Az egyesület rövidített elnevezése: M.É.E.

3. Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Károly János u 55. fsz.2

4. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

5. Az egyesület honlapjának címe: www.motorosok.hu

 

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

 

 

Az egyesület célja: A motorosok érdekvédelme. A motorosok jogi, kárrendezési, biztosítási képviselete. Motorosok közlekedési szokásainak és közlekedési moráljának fejlesztésében való aktív részvétel. A motoros ügyek, célok, rendezvények, szervezetek, egyesületek, alapítványok, klubok, „M.C-k” képviselete, motoros szerveződések, kezdeményezések segítése, létrehozatala, lobbizási tevékenység ezek érdekében. A motorozás, mint hobbi és szabadidő tevékenység népszerűsítése, ezen életmód kultúrájának megismertetése, a motorozás oktatása, népszerűsítése, a motorkerékpáros kultúra és technikai örökség ápolása.

Az egyesület további célkitűzése, hogy minden évben fiatal motorosokat támogat jogosítványuk megszerzésében az egyesület anyagi lehetőségeinek megfelelően.

2. Az egyesület tevékenysége: Jogi, kárrendezési, oktatási, kulturális, gazdasági, tapasztalati, biztosítási, technikai, fizikai segítség, információ és segédlet nyújtása a motorosok számára.

 

III.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

 

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

IV.

Tagdíj

 

 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege az alakulás évében 2.400,-Ft/év, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április 1. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április 1. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

A tagsági jogviszony megszűnése esetén az időarányos tagdíj nem téríthető vissza.

Az egyesület bevételei az alábbi forrásból származhatnak:

a.) tagdíjak,

b.) egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás, stb.)

 

V.

A tagság

 

 

Az egyesületnek rendes, pártoló, és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

 

Az egyesületbe belépni szándékozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – képviselője útján - írásbeli nyilatkozatot köteles tenni, amelyben arról nyilatkozik, hogy az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint rendszeresen fizeti a tagdíjat.

Ez a személy a belépését követő 2 (kettő) évig pártoló tagja lesz az egyesületnek.

Az egyesület pártoló tagja az egyesület célkitűzéseihez ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.

 

Az egyesület rendes tagja az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, aki a pártoló tagként eltöltött 2 év lejártát követően úgy nyilatkozik, hogy a továbbiakban nem pártoló tag, hanem az egyesület rendes tagja kíván lenni, és aki az elnökség megítélése szerint nem tanúsított olyan magatartást illetve nem végzett olyan tevékenységet, amely az egyesület céljaival illetve az alapszabályban foglalt rendelkezésekkel ellentétes volna.

 

Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az, aki tevékenységével kiemelkedően elősegítheti az egyesület népszerűsítését, tevékenységének széleskörű ismertetését, és akit az elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagként felkér.

A rendes, pártoló, és tiszteletbeli tagok felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az elnökség a tag kérelme alapján - kivéve a tiszteletbeli tagot, akit az elnökség határozattal kér fel a tisztségre -, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elnökség által történő elfogadásával jön létre.

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

 

 

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

 

1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.

b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

 

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel visszavonhatja a tiszteletbeli tagi címet. A tiszteletbeli tagi címet az elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

VIII.

A tagok jogai

 

1. Az egyesület rendes tagja jogosult:

a./ az egyesület tevékenységében részt venni

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

d./ az egyesület irataiba betekintetni

e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

A rendes tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

A pártoló tag jogai:

A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel.

Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat.

Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok.

A tiszteletbeli tag jogai:

A tiszteletbeli tag jogaira a pártoló tag jogaira vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A tiszteletbeli tag jogosult tanácskozási joggal való részt venni az egyesület közgyűlésén és rendezvényein és jogosult az egyesület szolgáltatásainak igénybevételére.

 

IX.

A tagok kötelezettségei

 

1. Az egyesület rendes tagja:

 

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

 

A pártoló tag kötelezettségei:

Az Egyesület szabályzatainak és vezető szervek határozatának megtartása.

Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.

Pártoló tagsági díj, illetve a vállalt anyagi támogatás megfizetése.

A jogi személy taggal kötött szerződésén alapuló egyéb kötelezettségek.

A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

A tiszteletbeli tag kötelezettségeire a pártoló tag kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy a tiszteletbeli tag tagdíjfizetésre nem kötelezhető.

 

 

X.

Az egyesület szervei

 

1. Az egyesület szervei:

a./ Közgyűlés

b./ Elnökség

 

A Közgyűlés

 

 

2. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal, így különösen amit a Ptk. 3:74. §-a a hatáskörébe utal.

.

 

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

 

5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére vagy előre egyeztetett helyszínre hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, e-mailben, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

 

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

 

6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

 

9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

 

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

 

 

Kelt: Budapest, 2017. február 20. napján